DE TTK TDK szabályzata

A TDK működését szabályozó dokumentumok

A Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

53. §

A Tudományos Diákköri Tanács az Egyetemen folyó tudományos diákköri munkát, az e célra szolgáló anyagi eszközök elosztását irányító, szervező és ellenőrző testület. A tanács fele-fele arányban oktatókból és hallgatókból áll. Feladatáról, hatásköréről, működésének rendjéről a Tudományos Diákköri Szabályzat rendelkezik, amely jelen szabályzat mellékletét képezi.

A Debreceni Egyetem Tudományos Kutatási Szabályzata

VI. Tudományos Diákköri szabályzat

I. Általános rendelkezések
1§.

A DE-n a tudományos diákkör (a továbbiakban TDK) célja a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutató munkába, illetve a doktori képzésbe való bekapcsolódás előkészítése, a kötelező tananyagot meghaladó, tudományos igényű önképzés, továbbá a diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni vagy kollektív eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, hasznosításának elősegítése.

II. A diákkörök működése
2.§

(1) A tudományos diákkörök céljaikat a hallgatók és az oktatók együttműködésével valósítják meg, munkájukban külső elméleti és gyakorlati szakemberek is részt vehetnek.

(2) A tudományos diákkörök tanszékhez, tanszékcsoporthoz, intézethez kapcsolódóan, azok szakmai útmutatásával végzik tevékenységüket. Egy - tanszéknél nagyobb - szervezeti egységben több diákkör is működhet, a diákkörök egy időben több szervezeti egységhez tartozhatnak.

(3) A tudományági (szakági) diákkörök együttműködnek az egyetem többi tudományos diákkörével, más felsőoktatási intézmények diákköreivel, továbbá szakmai, tudományos szervezetekkel, egyesületekkel és szakmai körökkel.

(4) A diákkör nevében szerepelnie kell az egyetem nevének, s meg kell jelölni benne azt a tudományágat, amelynek művelését feladatául választotta. A megalakult tudományos diákköröket az illetékes kar Tudományos Diákköri Tanácsa (7.§. 1. pont) nyilvántartásba veszi.

(5) A karok pénzügyi támogatás formájában is gondoskodnak a tudományos diákkörök működési feltételeiről, jutalmazzák a legkiválóbb dolgozatok készítőit, konzulenseit, a diákköri munka szervezőit, elősegítik a kiemelkedő pályamunkák publikálását.

3.§.

(1) Diákkört azonos tudományterület iránt érdeklődő hallgatók szervezhetnek a 2.§. (2) pontjában említett szervezeti egységek keretében és azok támogatásával.

(2) A TDK-nak minden egyetemi hallgató tagja lehet, aki kedvet érez a tudományos munkához.

4.§.

(1) A tudományos diákkörök az összeállított munkaprogramnak megfelelően rendezik összejöveteleiket. A rendezvények előadói ülések, megbeszélések, vitaestek, nyári tanfolyamok, táborok, kutatásmódszertani tanulmányutak stb. lehetnek.

(2)  A rendezvények programját a tudományági TDK vezetősége (10.§. 3. pont) hirdetményében teszi közzé.

5.§.

(1)  A TDK-tagok témáikat maguk választják meg a megfelelő szervezeti egységek kutatási lehetőségeinek figyelem bevételével.

(2)  A Kari TDK Tanácsok (9.§. 2. pont) a hallgatók részére minden évben pályatételeket írnak ki.

(3)  Az egyetemi hallgatók a tagság előtt bemutatott diákköri munkájukat az előirt formában megszerkesztve és továbbfejlesztve szakdolgozatnak, illetve diplomamunkának beadhatják.

III. A diákkörök szervezeti rendje

6.§.

(1) Az egyetemen folyó tudományos diákköri munka szervezését, irányítását kari szintű, önkormányzat alapján működő testületek - TDK tanácsok -, valamint a tudományági diákkörök vezetői (elnök, titkár) látják el.

7.§.

(1) A karokon folyó diákköri munkát a Kari TDK Tanácsok koordinálják.

(2) A Kari TDK Tanácsok tagjai a tudományági TDK Tanácsok tanárelnökei és hallgatói titkárai.

(3) A Kari TDK Tanácsok tanárelnökeit és - titkárait a dékánok, hallgatói társelnökét és titkárát a HÖK bízza meg. A megbízás előtt a dékánok és a HÖK között egyeztetésre van szükség.

(4) A Kari TDK Tanács felügyeletét a dékántól átruházott jogkörben az illetékes dékán helyettes látja el.

8.§.

(1) Az egyes tudományági - intézeti, tanszékcsoporti, tanszéki illetve szakokhoz kapcsolt - diákkörök munkáját a TDK tanárelnöke és hallgató titkára irányítja.

(2) A tudományági TDK Tanácsok elnökeit az adott szervezeti egységek (intézet, tanszékcsoport, tanszék) vezetője, hallgatói titkárait a HÖK bízza meg kétéves időtartamra. A megbízás előtt a szervezeti egység vezetője és a IIÖK között egyeztetésre van szükség.

(3) A tudományági TDK-k ellenőrzését és felügyeletét az adott szervezeti egységek vezetői végzik.

IV. A diákköri tanácsok hatásköre

9.§.

(1) A Kari TDK Tanács

 • a) a karokon folyó tudományos diákköri munka koordinálója,
 • b) kapcsolatot tart szakmai, továbbá tudományos szervezetekkel és egyesületekkel,
 • c) kezdeményezi és megszervezi a házi konferenciákat,
 • d) dönt a kari TDK rendelkezésére álló pénzeszközök felosztásáról, bírálja a tudományági TDK-k témapályázatait, meghatározza a kari TDK éves munkaprogramját, tudományközi előadássorozatokat és konferenciákat szervez,
 • e) tanárelnöke a kari TDK rendelkezésére álló pénzeszközök felett utalványozási jogot gyakorol,
 • f) tájékoztatja az egyetem vezetését a TDK munkáról,
 • g) folyamatos kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal.

(2) A tudományági (szakági) TDK vezetősége

 • a) szervezi a szakági tudományos diákköri tevékenységet, összeállítja éves munkaprogramját, szervezi rendezvényeit s figyelemmel kíséri a tagok munkáját,
 • b) kapcsolatot tart a tudományos szervezetekkel és egyesületekkel,
 • c) megszervezi a házi konferenciák szekcióit, felkéri a szekciók üléseit levezető elnökség és bíráló bizottság tagjait,
 • d) előkészíti a kari pályamunkákat és az OTDK konferenciára küldendő dolgozatokat,
 • e) a tudományági TDK körében készült témapályázatokat gondozza, azokra a Kari TDK Tanácstól pénzügyi támogatást igényelhet.

(3) A kari TDK munka szabályozására a Kari Tanács(ok) kari TDK szabályzatot alkothat(nak).

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 01. 19:20