Intézményváltoztatás

Az átvételre Karunkon az alábbi szabályok vonatkoznak:

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Kari sajátosságokat tartalmazó melléklet

Természettudományi és Technológiai Kar

9. §

/a Szabályzat 15. § (5) bekezdéséhez/

Tanulmányok folytatása –külön kérelemre- átvétellel engedélyezhető más intézményben megkezdett tanulmányok esetében, ha az adott intézményben való folytatásnak jogi akadálya nincs. Az átvétel adott szakon/szakterületen való folytatásánál figyelembe kell venni a szakterület képzési kapacitását és a pályázók előző tanulmányi teljesítését, rangsoroltan. Támogatandó a hallgatói mobilitás: jó tanulmányi vagy kiemelkedő részteljesítmény esetén, minimum két lezárt félév után. Nem javasolt a hallgató átvétele, ha a választott szak nem az eredetivel azonos vagy azzal rokonszak, illetve ha a teljesítménye nem bizonyítja a folyamatos, kiegyensúlyozott munkavégzést, s eredményei nem érik el az átvételnél megjelölt szak/szakterület átlagát.

Az átvétel kari feltételei az alábbiak:

  • Más felsőoktatási intézményből átjelentkező hallgató olyan szakra nyújthatja be átvételi kérelmét, amely szakon az átjelentkezési kérelem benyújtásakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
  • Az egyetem, illetve a kar hallgatója másik szakra csak országos felvételi eljárás eredményeképpen kerülhet be.
  • Átjelentkezés esetén két lezárt félévvel kell rendelkeznie az átvételt kérelmezőnek, amely két félév átlagában a korrigált kreditindex 3.00 legyen, és összesen legalább 30 kreditet teljesítsen.
  • Az átvételt nyert hallgatók tanulmányaikat az átvételről szóló határozatban megjelölt évfolyamon folytathatják. A kreditek elismeréséről - az érintett intézetek, tanszékek véleményének figyelembe vételével – a Kreditátviteli Albizottság dönt.
  • Az átvett hallgató képzési idejébe beszámít az előző intézményben eltöltött időszak is.
  • Az átjelentkezési kérelmek benyújtásának határideje minden évben: július 30. A határidő után érkezett, valamint a tanulmányi teljesítményt nem megfelelően dokumentált kérelmeket a kar érdemi elbírálás nélkül elutasítja.
  • Az esetleges különbözeti vizsgákkal, egyéb kötelezettségekkel, felmentésekkel kapcsolatban a Kreditátviteli Albizottság kikérheti az érintett intézetek/tanszékek véleményét.

Állami (rész)ösztöndíjas képzésre a hallgató akkor vehető át, ha a karon a felszabadult állami ösztöndíjas létszámkeret ezt lehetővé teszi.

A hallgató az átvételi kérelmet nyomtatott formában, mellékletekkel felszerelve nyújt be, és az átvételt követően a tanulmányi rendszerben kell adatait és kreditjeinek elfogadását bevezetni.

Dokumentumok

Legutóbbi frissítés: 2024. 07. 15. 21:16