Szabó József megemlékezés

2021. július 14. - 08:30
Dr. Szabó Józsefre, a Fizikai Intézet nyugalmazott egyetemi docensére emlékezünk.

Dr. Szabó József
fizikus, egyetemi docens
1939 – 2021
 

Iskoláit Debrecenben végezte. A Mechwart András Gépipari Technikumban híradástechnikusi oklevelet szerzett 1957-ben. Egy évig a debreceni Postaigazgatóságnál műszerészként dolgozott. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre 1958-ban nyert felvételt, ahol a fizikus szakon 1963-ban szerzett diplomát. Először az Optikai és Finommechanikai Kutató Laboratóriumnak, majd a MEDICOR Művek Kutatási Osztályának lett munkatársa. 1964. áprilisában került a KLTE Kísérleti Fizikai Tanszékére, ahonnan 2005-ben ment nyugdíjba.

Tudományos munkáját a szabadtéri Van de Graaff  gyorsítón kezdte töltöttrészecskék által létrehozott magreakciók tanulmányozásával és aktívan részt vett a berendezés továbbfejlesztésében. Ezután a tanszéken neutronok előállítására épített gyorsító lehetősé­geit kihasználva alacsony energiájú nukleáris asztrofizikai kutatásokat folytatott.  A 10B(p,a)7Be reakció gerjesztési függ­vényének meghatározásából írt dolgozatával  egyetemi doktori fokozatot szerzett 1972-ben. A méréseket több céltárgy atommagon folytatva, a detektálási technikákat kiterjesztve készítette el kandidátusi disszertációját, amelynek sikeres megvédését követően 1991-ben docensi kinevezést nyert. A magfizikai kutatások mellett bekapcsolódott a tanszéken létrejött kísérleti részecske­fizikai csoport által a CERN-i gyorsító egyik nagy detektorrendszerének eszköz­fejlesz­téseibe is.

Az  alaptudományok alkalmazásaiban fontos eredményeket ért el. Vezető szerepe volt az optikai eljárások orvos-diagnosztikai és egyéb alkalmazási lehetőségeinek feltárásában. Részt vett az útfelületek gyors minősítésének kidolgozásában. Sok munkát vállalt az atomerőművek biztonság-ellenőrzésére a tanszéken kifejlesztett magfizikai módszerek itthoni és külföldi bevezetésében, a mérések egyetemi és egy osztrák cég hazai vállalkozása által történő megszervezésében.

A bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) által a fejlődő országok fiatal kutatóinak szervezett magfizikai témájú továbbképző tanfolyamokat laboratóriumi gyakorlatok készítésével és vezetésével segítette.

Az egyetemi oktatás több szintjén dolgozott. Alapvetően a kísérletes tárgyakat, a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokat, méréseket fejlesztette, tanította. Sokat tett az Optikai és atomfizikai laboratóriumi gyakorlatok színvonalának emeléséért új mérések beállításával, eszközök beszerzésével. A Modern optika kollégium elindításának egyik kezdeményezője és előadója volt. Speciálkollégiumot tartott Lézerek és alkalmazásaik címmel. A Fizika doktori iskolában a nukleáris asztrofizikát tanította. Az aktuális irodalmat nemcsak a tudományban, hanem az oktatásban is rendszeresen követte és munkájában felhasználta.

Alap- és alkalmazott kutatásainak, oktatási fejlesztéseinek eredményei mintegy 40 publikációban jelentek meg magyar és angol nyelven. Többször járt külföldön tanulmányúton, tartott előadást konferenciákon, munkamegbeszéléseken.

Fontosnak tartotta a hallgatók felkészítését majdani önálló munkájukra. Ezt a diplomamunkák, szak­dolgo­za­tok modern témáiban való jártasság megszerzésével, szemléletük kiszélesítésével segítette. Különös figyelmet fordított a kísérletező készség fejlesztésére a jövő fizikatanárainál. Ugyanakkor nevelte is a hallgatókat a nyiltságra, mások véleményének elfogadására, a közösségbe való beilleszkedésre, a diplomás életmódra, a megalapozott önálló vélemény bátor kinyilvánítására, a példamutatásra. Az ifjusági rendezvények rendszeres látogatója volt. Évfolyamfelelős tanárként több fizikus csoportot patronált, kísért el külföldi gyakorlatra. Velük később is tartotta a kapcsolatot rendszeres találkozók keretében. Már szerveződött az egyik ilyen újabb összejövetel őszre ...

A feladatok felismerésében és azok tényleges megoldásában jó gyakorlati érzéke segítette a tanszéken és egyetemi szinten egyaránt. A Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettese volt két ciklusban (1998-2004), melyek során sok szervezési kérdést, gazdasági feladatot kellett megoldania, hogy a krónikus pénzhiány hatásait csökkenteni lehessen. Tanácsaival segítette a rektori vezetést is.

MTA Köztestületi tag volt. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és az MTA Lézerfizikai osztályainak tagjaként tartotta a tudományos kapcsolatot a magyar és külföldi optikai-atomfizikai kutatások élvonalbeli képviselőivel. A fizikusképzés segítéséért a magfizikai kutatásokat hazánkban meg­honosító Szalay Sándor professzor családja által létrehozott közhasznú „Szalay 1999 Alapítvány” kuratóriumi tagjaként munkálkodott a tehetséges fiatalok kiválasztásában.

Az aktív, egészséges életmód sikeres képviselőjeként egyetemista korában a DEAC-ban focizott (főiskolai bajnokságot is nyertek 1960-ban). Később az öregfiúk kosárlabda csapatában edzette magát, de asztali teniszben sem vallott szégyent. Széles műveltségű, a kultúra több területén otthonosan mozgó, sokat olvasó, önálló véleményét bátran kifejező és logikusan megvédő, a valódi értelmiségi létet megtestesítő, kiegyensúlyozott, vídám egyéniség volt családjában éppúgy mint munkahelyén. Tudatos élet­vitelé­hez hozzá­tartoztak a tanszéki összejövetelek, kirándulások, a külföldi tudományos és családi túrista utak. Minden szempontból példamutató életével méltán nyerte el környezete megbecsülését. Életének utolsó idejében is szerető családtagjai és barátai vették körül.

Emlékét kegyelettel megőrízzük.

Nyugodjék békében!

 

 

A temetés szűk családi körben történt.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.