Felvételt nyert hallgatóknak tájékoztató

Tisztelt felvételt nyert Hallgató!

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és örömmel köszöntjük leendő hallgatóink között!

Az alábbi tájékoztató levelünkkel szeretnénk felhívni figyelmét a tanulmányai során Önt érintő legfontosabb szabályok betartására, valamint a beiratkozással kapcsolatos teendőkre.
A DE összes szabályzata megtalálható és letölthető a honlapon.
A DE TTK honlapon minden aktuális információ elérhető, mely tanulmányai során segítségére lehet.

Beiratkozás

 • A beiratkozáshoz szíveskedjen magával hozni:

  • eredeti érettségi bizonyítványát,
  • alapszakos/mesterszakos/főiskolai/egyetemi oklevelét,
  • nyelvvizsga-bizonyítványát,
  • a személyi igazolványát,
  • TAJ és adószámát/azonosítóját igazoló okmányt,
  • bankszámlaszámát,
  • sötétkék színű tollat.
 • Az alábbi dokumentumokról fénymásolatot kérünk 1 példányban:
  • oklevél,
  • nyelvvizsga bizonyítvány.
 • Külföldi rendszerű érettségi bizonyítványok/oklevelek:
  • A nem angol, német vagy francia nyelven kiadott bizonyítvány/oklevél esetén a magyar nyelvű fordítást,
  • a nem latin betűvel írt bizonyítvány/oklevél esetén a magyar nyelvű hiteles fordítást is kérjük bemutatni és annak másolatát leadni!

A Természettudományi és Technológiai Kar – Kémiai épület

2022. 01. 28. (péntek) 9.30 óra

Minden képzés Óra Terem
Szakmai tájékoztató szakonként 9.30 óra

Kémiai Épület, fszt. K/1 terem

Beiratkozás 10.15 óra

Kémiai Épület, fszt. K/1 terem

Szakmai tájékoztató: A szakmai tájékoztatón a szakfelelős tanárok és az érintett Intézet képviselője, Oktatási felelőse adnak felvilágosítást a tanulmányok elkezdésével, a konzultációkról, választandó/választható órákkal kapcsolatban. Az egyes tantárgyak követelményeit az oktatók az első foglalkozáson ismertetik.

Tájékoztatjuk, hogy a felvételit követően a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre.

 • TVSZ 3.§ (2) „A tanulmányaikat első évfolyamon 2013 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében – majd ezt követően felmenő rendszerben –az állami ösztöndíjas és állami részösztöndíjas hallgató nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról, az önköltséges képzésben részt vevő hallgatóval hallgatói képzési szerződést kell kötni.”
 • TVSZ 3.§ (3)Az egyetemre történő felvételt követő félév elején a hallgató köteles beiratkozni az illetékes karra, mivel a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek csak a beiratkozott hallgatót illetik meg. Aki nem iratkozik be, elveszti jogosultságát a képzésben. A beiratkozást követően, mint az egyetem hallgatója kérheti a szabályoknak megfelelően hallgatói jogviszonya szüneteltetését (passzív félévet).”

A hallgató beiratkozási, bejelentési kötelezettsége és tantárgyfelvétele:

 • TVSZ 5. § (1) „A hallgató tanulmányai megkezdése előtt köteles személyesen beiratkozni. A beiratkozás a tanulmányok megkezdésekor írásban történik és személyesen. A beiratkozási időszak megkezdése előtt az Egyetemi Tanulmányi Információs Központ (továbbiakban: ETIK) és a Hallgatói Adminisztrációs Központ (továbbiakban: HAK) regisztrálja a tanulmányi rendszerben a felvett hallgatók adatait. Beiratkozáskor és hallgatói jogviszonya fennállása alatt a hallgató köteles a tanulmányi osztály vagy a HAK által megadott határidőn belül közölni azokat az adatait, amelyeket a Nftv. a felsőoktatási intézmény számára kötelezően kezelendő adatként előír. Az adatok ellenőrzése céljából az adatok igazolására szolgáló eredeti okmányokat a hallgató köteles bemutatni. Az elektronikus tanulmányi rendszerből (továbbiakban: tanulmányi rendszer) kinyomtatott beiratkozási lapon a hallgató kérheti az adatok pontosítását, és aláírásával igazolja az adatok helyességét. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség.”
 • (3) „A hallgató minden félévben legkésőbb a szorgalmi időszak 2. hetének végéig köteles magát (minden általa végzett szak vonatkozásában) a tanulmányi rendszeren keresztül a következő aktív félévre regisztrálni vagy passzív félévet bejelenteni, és a félévben teljesítendő tárgyaira a tanulmányi rendszerben és a szabályzat mellékletében előírt más módon bejelentkezni. A félévre történő regisztráció és a tantárgyak felvétele a szorgalmi időszak második hetének végéig szabadon módosítható. A hallgató minden félév regisztrációs időszakában köteles ellenőrizni a tanulmányi rendszerben meglévő személyi adatainak, így különösen adóazonosító jelének, társadalombiztosítási azonosítójának, állandó lakcímének, korábban megadott bankszámlaszámának és szabványos formátumú igazolványképének meglétét és helyességét.”
 • (9) „A hallgató az aktív félévre történő regisztrációt a szorgalmi időszak első négy hetében, de legkésőbb őszi félév esetén október 14-ig, illetve tavaszi félév esetén március 14-ig visszavonhatja, és passzív félévet kérhet.”
 • Itt hívjuk fel a figyelmét arra, ha rög­tön élni kíván az évhalasztás lehetőségével, a beiratkozást követően a Neptunon keresztül átállíthatja aktív félévét passzívra. A következő félévi regisztrációs időszakban már a hallgató köteles aktív vagy passzív félévre regisztrálni.
 • A halasztás időtartama összefüggően nem haladhatja meg a két félévet. Mesterképzésben (MSc képzésben) részt vevő hallgatók esetében a passzív félévek időtartama összesen nem haladhatja meg a képzési idő felét.

FONTOS!

Az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül a hallgatónak tanulmányaival kapcsolatban küldött személyes üzenet hivatalos írásbeli felszólításnak minősül.

Az intézménnyel jogviszonyban álló hallgató a jogviszony ideje alatt köteles az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül érkező hivatalos írásbeli értesítéseket figyelemmel kísérni, és az értesítés tartalmának megfelelően eljárni.

Tanulmányi teljesítések

 • TVSZ 3.§ (12/a) A tanulmányait a 2016/2017. tanév első félévében megkezdő – majd ezt követően felmenő rendszerben – állami (rész)ösztöndíjas hallgatót a tanév végén önköltséges képzésre kell átsorolni, ha az utolsó két aktív félévében nem szerezte meg a két félév átlagában a tizennyolc kreditet és nem érte el a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott tanulmányi átlagot. Kivételt képez ez alól az az aktív félév, melynek során a hallgató külföldi részképzésben vesz részt az intézmény hozzájárulásával.

Levelező Konzultáció

 • Az első konzultáció időpontjáról a beiratkozás alkalmával a szakfelelősök tájékoztatják a hallgatókat, a továbbiakban csak elektronikusan értesítik az Intézetek a hallgatókat. A konzultációs időpontok folyamatos feltöltés alatt állnak, melyek megtekinthetőek lesznek a Kar honlapján – Hallgatóknak - Levelező képzés, konzultáció, illetve az Intézetek saját honlapcímein, kérjük, kísérje figyelemmel!

Nyelvi követelmények

 • TVSZ 9. § (1) „Az oklevél kiadásának feltétele az egységes, osztatlan, a főiskolai és egyetemi szintű alapképzési, az alapképzési (BA, BSc) és mesterképzési (MA, MSc) szakok, szakirányú továbbképzési szakok, felsőoktatási szakképzések képesítési követelményeiről, képzési és kimeneti követelményeiről (a továbbiakban: követelmények) szóló kormányrendeletekben, illetve miniszteri rendeletekben előírt államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga követelmény teljesítése és az azt igazoló okirat bemutatása..”
 • A szakma által megfogalmazott konkrét nyelvi követelmény megtalálható a Kar honlapján – Hallgatóknak - Szakok követelményei menüpont alatt.

Tűz- és munkavédelem követelmény

 • Minden képzésen, nappali és levelező tagozaton is kötelező a Tűz- és munkavédelem tárgy teljesítése.
 • A „Munkavedelem” tantárgy felvétele a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehetséges minden félév tárgyfelvételi időszakában. Az oktatás a 2015-ös tanévtől kezdődően az egyetemen távoktatás formájában történik.
 • Felhívom szíves figyelmét, hogy a regisztrációval kapcsolatos tudnivalók és az oktatás anyaga innen letölthető. A részvétel igazolását és a neptun elektronikus tanulmányi rendszerben a teljesítés rögzítését a Tűzvédelmi és Munkabiztonsági Önálló Osztály végzi. Ügyintéző:

Képzési követelmények

 • A képzési követelmények a Kar honlapján érhetőek el – Hallgatóknak - Szakok követelményei menüpont alatt. Kérjük, figyelmesen olvassa át.

Fogyatékkal élőknek

 • A Debreceni Egyetemen több olyan lehetőség van, ami a fogyatékkal élők számára megkönnyítheti az egyetemi életet.
 • Bővebb információk a Kar honlapján – Hallgatóknak – Fogyatékkal élőknek menüpont alatt érhetőek el.

TTK Tanulmányi Osztály - Weblap
Kémiai Épület 1. emelet A/101-104. irodák

Frissítés dátuma: 2022.01.20.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.