Tájékoztató a tanulmányi kötelezettségekre vonatkozó szabályokról

Tisztelt Hallgató!

Az alábbi részletes tájékoztatóban összefoglaltuk a tanulmányi kötelezettségére vonatkozó szabályokat. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át!

A tájékoztató megtalálható a kari honlapon http://ttk.unideb.hu/ - Hallgatóknak-Aktuális információk menüpontban.

(A részletes szabályozást az Egyetemi Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról és a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásróltartalmazza.)

Tájékoztatás tárgyfelvételek és vizsgaalkalmak számának kimerítéséről

A tárgyfelvételek és vizsgák maximált száma függ attól, hogy a hallgató milyen finanszírozási formában folytatja a tanulmányait és mikor kezdődött a hallgatói jogviszonya.

1.)  2011/2012-es tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg tanulmányaikat, államilag támogatott vagy költségtérítéses formában:

Államilag támogatott hallgatók

Annak az államilag támogatott hallgatónak, aki egy tárgy kreditjét három tárgyfelvétel VAGY összesen hat vizsga után sem szerzi meg, a hallgatói jogviszonyát a dékán megszünteti, azonban kérheti a hallgató, hogy tanulmányait költségtérítéses képzésben folytathassa.

Költségtérítéses hallgatók

Annak a költségtérítéses hallgatónak, aki egy tárgy kreditjét hat tárgyfelvétel VAGY összesen tizenkét vizsga után sem szerzi meg, a hallgatói jogviszonyát a dékán megszünteti. Ezt követően a hallgató csak sikeres felvételi eljárás után kezdheti újra tanulmányait.

2.)  2012/2013-as tanévben vagy azt követően kezdték meg tanulmányaikat, állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában:

Állami ösztöndíjas hallgatók

Annak az állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak, aki egy tárgy kreditjét három tárgyfelvétel során sem szerzi meg, a hallgatói jogviszonyát a dékán megszünteti, azonban kérheti a hallgató, hogy tanulmányait önköltséges képzésben folytathassa

Annak az állami (rész)ösztöndíjas, önköltséges hallgatónak, aki egy tárgy kreditjét összesen hat vizsga után sem szerzi meg, a hallgató jogviszonyát a dékán megszünteti. Ezt követően a hallgató csak sikeres felvételi eljárás után kezdheti újra tanulmányait.

Teljesítendő kreditek száma

1.)  2015/2016-os tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg tanulmányaikat

Ha arról az államilag támogatott hallgatóról, aki tanulmányait az első évfolyamon 2007 szeptemberében kezdte meg – majd ezt követően felmenő rendszerben - a tanév végén a kar megállapítja, hogy az utolsó két aktív félévben nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát (30 kredit), tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja.

A tanulmányait első évfolyamon 2012 szeptemberében megkezdő – majd ezt követően felmenő rendszerben – állami (rész)ösztöndíjas hallgatót a tanév végén önköltséges képzésre kell átsorolni, ha az utolsó két aktív félévében nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kredit ötven százalékát (30 kredit).

Az átsorolásban érintett hallgatókat legkésőbb július végén postai levélben értesítjük a neptunban megadott állandó lakcímen.

Az államilag támogatott/államilag finanszírozott hallgatókat költségtérítéses, az állami (rész)ösztöndíjas hallgatókat önköltséges képzésbe soroljuk át.

2.)  2016/2017. tanév I. félévében kezdték meg tanulmányaikat!

A tanulmányait a 2016/2017. tanév első félévében megkezdő – majd ezt követően felmenő rendszerben – állami (rész)ösztöndíjas hallgatót a tanév végén önköltséges képzésre kell átsorolni, ha az utolsó két aktív félévében nem szerezte meg a két félév átlagában a tizennyolc kreditet ( két aktív félévben 36 kreditet) és nem érte el a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott tanulmányi átlagot. Kivételt képez ez alól az az aktív félév, melynek során a hallgató külföldi részképzésben vesz részt az intézmény hozzájárulásával.

10. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez3

Képzési terület

súlyozott tanulmányi átlag

természettudomány

2,25

műszaki (vegyészmérnök, villamosmérnök, biomérnök)

2,25

pedagógusképzés (osztatlan tanári szakok, mester tanári szakok)

2,5

súlyozott tanulmányi átlag számítása: a legalább elégséges osztályzatú vagy megfelelt minősítésű tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeget a teljesített kreditek összegével osztjuk

Az önköltséges képzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik, ha az utolsó két aktív félévében nem szerzi meg a félévenkénti átlagban 10, összesen 20 minimális kredit értéket.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya korábban megszűnt, de az adott képzésre felvételi eljárásban újra felvételt nyert, a felvételt követő első két aktív félévében félévenkénti átlagban 10, összesen minimálisan 20 kreditértéket kell, hogy teljesítsen ahhoz, hogy állami finanszírozásban folytathassa tanulmányait.

Az elbocsájtásokra és az átsorolásokra a 2016/2017. tanév II. félévi vizsgaidőszak lezárását követően kerül sor, melyről legkésőbb július végén postai levélben értesítjük a neptunban megadott állandó lakcímen.

Képzési idő túllépésének következményei

Egy személy - felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen - tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben.

Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha a támogatási időt egyébként még nem merítette ki.

6 féléves BSc képzés esetén 9. félévtől,

7 féléves BSc (mérnöki) képzés esetén 10. félévtől,

MSc képzésnél 13. félévtől vagy képzési idejének függvényében (5., 6., 7., 8. félévtől)

Az önköltséges hallgatóknak a végbizonyítvány megszerzéséig igénybe vehető aktív féléveinek megengedett maximális száma 6 illetve 7 féléves alapképzésben a képzési idő plusz 5 félév, mesterképzésben képzési idő plusz 3 félév.

A fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti.

Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltséges képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban.

Passzív félévek

Elbocsájtás „passzív” /  „nem jelentkezett be” félév miatt

A kar köteles megszüntetni annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki

b) egymást követő két alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre és passzív félévet sem kért,

c) a passzív félévet követően nem kezdte meg tanulmányait.

A tanulmányaikat első évfolyamon 2012. szeptemberben megkezdő – majd ezt követően felmenő rendszerben – hallgatók esetében a kar megszünteti annak a hallgatónak a jogviszonyát, aki

b) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre,

c) a passzív félévet követően nem kezdte meg tanulmányait.

Passzív félév igénybevétele esetén nem kell térítési díjat fizetni. Ha egymást követően, összefüggő 2 passzív félévet kíván igénybe venni, a kérelmet Neptunon keresztül elektronikusan töltheti fel.

Abszolutórium kiállítása

Ha a hallgató képzéséhez tartozó végbizonyítvány kiállításának feltételeit teljesítette, az intézmény a teljesítés napját követő 20 napon belül a teljesítés napjával a végbizonyítványt kiállítja. A kiállításról a hallgató neptunos üzenetből értesül.

Az abszolutórium kiállításának napján  hallgatói jogviszonya megszűnik!

TTK TO

dettkto@science.unideb.hu